NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Nízkoenergetické domy jsou kategorií staveb, které svými tepelně technickými vlastnostmi splňují energetický limit 50 kWh/m² ročně a méně.

Rozdíl oproti energeticky úsporným domům je především v obvodové obálce domu, kde je aplikováno větší množství izolantu a použity výplně otvorů (okna, dveře) s parametry splňující požadavky pro nízkoenergetické domy.

Základová deska

Základová deska nízkoenergetického domu je zhotovena ve stejném provedení jako u energeticky úsporných domů, pouze soklová plocha je obložena extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm s povrchovou úpravou provedenou mozaikovými omítkami.

Dřevěný skelet nízkoenergetické dřevostavby

Skelet nízkoenergetického domu tvořený samonosnou rámovou konstrukcí se skládá ze soustavy trámových stojin a pasů, průvlaků, stropních trámů a vaznicového či vazníkového typu krovu. Spoje jsou provedeny klasickými tesařskými spoji a příčné ztužení konstrukce je zajištěno OSB deskami, či sádrovláknitými deskami např. VIDIWALL – v tloušťce dle projektové dokumentace. Takto navržená konstrukce dřevostavby splňuje veškeré statické normy a podmínky a rovněž disponuje vysokou odolností vůči mechanickému namáhání. Tesařské přípravné práce jsou realizovány na tesárně. Vložení dostatečného množství izolantu a vytvoření konstrukce pro špičkové nízkoenergetické dřevostavby je dáno jak dimenzí řeziva tak možnými konstrukčními úpravami (laťování a předstěny). Na výběr jsou dvě  konstrukční řešení:

Konstrukce ze stavebního řeziva (masiv)
Složení a kombinace materiálů této konstrukce je dáno normou (masiv – dle EN 14081-1: 2005) a zahrnuje jak obvodové tak střešní prvky konstrukce (stojaté, šikmé). Ty jsou vyrobeny z uměle nesušeného řeziva.

Stropní konstrukce je tvořena sušenými KVH hranoly (dle ČSN EN 385), které vynikají stabilitou a vysokou pevností. Jejich Zabudováním do konstrukce je eliminována možná deformace konstrukce způsobená změnou vlhkosti ve dřevě. I další prvky, kde rozměrová změna způsobená vysycháním může ovlivňovat ostatní konstrukce je tvořena z KVH řeziva, které je uměle sušeno na přesně definované hodnoty, délkově napojováno, lepeno, frézováno, fazetováno.

Takto navržená konstrukce, kde možná rozměrová deformace nepůsobí na vnitřní konstrukce (krov, stojaté prvky atd.) je vyrobena ze stavebního řeziva. Kombinací stavebního řeziva (masiv) a KVH řeziva vzniká cenově příznivá konstrukce, která vykazuje bezpečné zajištění konstrukce proti statickým i výsušným vlivům.

Konstrukce z uměle sušeného KVH řeziva
Princip těchto konstrukcí je totožný s výše popsanou samonosnou konstrukcí tesařských stojin, pasů, stropní konstrukce a vaznicového typu krovu s rozdílem použitých prvků, které jsou všechny z umělě sušených profilů KVH (dle ČSN EN 385).

Tento typ konstrukcí odpovídá trendům evropského vývoje dřevěných staveb a splňuje všechny parametry pro špičkové domy nejvyšší kvality. Použití tohoto materiálu zajišťuje maximálním způsobem rozměrovou stabilitu konstrukce.

Obvodová obálka budovy; tepelná izolace:

Pro nízkoenergetické dřevostavby je možný výběr ze dvou variant, u nichž lze volit skladbu difuzně uzavřenou a difuzně otevřenou. Jedná se o dva způsoby jakými lze izolační obálku řešit. Obě uvedené konstrukce nabízí plnohodnotná řešení, která si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují. Jsou – li zmíněné skladby dobře navrženy a provedeny zajišťují perfektní technické parametry, kvalitní a zdravé klima domovů. Zkušenosti a vývoj, sledování a používání moderních materiálů zaručuje u obou konstrukčních variant výborné provedení.

1. Difuzně uzavřená konstrukce

Obvodový plášť difuzně uzavřené konstrukce je tvořen fasádním polystyrenem (tl. 120mm) s finální omítkou, sádrovláknitou deskou a mezilehlou tepelnou izolací (tl.140mm). Ta je uzavřena parotěsnou folií s termoreflexním účinkem. Následuje instalační předstěna (systém KNAUF). Stropní plášť podkroví nízkoenergetické dřevostavby je tvořen tepelnou izolací tl. 160mm (mezi krokvemi), a dřevěným roštem s tepelnou izolací tl. 120mm. Další vrstvu tvoří parotěsná folie s termoreflexním účinkem, instalační mezera a finální opláštění sádrokartonovým nebo sádrovláknitým podhledem (systém KNAUF).

2. Difuzně otevřená certifikovaná konstrukce DIFFUWALL

Složení obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje tepelně technické parametry a je tedy nejdůležitějším parametrem nízkoenergetických domů. Návrh skladby obvodového pláště je inspirován nejnovějšími poznatky ve výstavbě dřevostaveb, kde jednoznačným trendem je difuzně otevřená skladba. Plášť domu se skládá z dřevovláknité fasádní izolace (Pavatex DIFFUTHERM – 100 mm), která je zároveň nosičem fasádní omítky. Směrem do interiéru se vkládá minerální izolace tl. 160 mm, další vrstvu tvoří OSB deska (P+D), kotvená k dřevěnému skeletu z interiérové strany. Ta je z důvodu pro dobrou vzduchotěsnost obálky tmelena ve spárách. Další vrstvu tvoří SDK systém KNAUF. Plášť podkroví je tvořen dřevovláknitou deskou Pavatex PAVATHERM PLUS – 60 mm a vloženou mezilehlou tepelnou izolací tl. 200 mm (mezi krokvemi), směrem do interiéru dřevěným roštem se 60 mm vrstvou izolantu. Další vrstvy tvoří OSB deska s přetmelenými spárami (P+D), instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).

Uložit odkaz do záložek.